Gården
Bredeløkke
I


Til forsiden


Alle

Gården Bredeløkke er et planteavlsbrug med fremavlskorn og frøavl af forskellig art som speciale.
Hvert år er der en del markforsøg på de jordbundsmæssige meget ensartede arealer af meget høj bonitet. Der dyrkes planteprodukter på ca. 500 ha.

Til den nuværende bedrift hører der fire gårde foruden hovedgården Bredeløkke. Landbrugsmæssigt er det Bredeløkke og Bækketofte, som er aktive i virksomhedslandbruget.

De to gårde ligger 1,5 km fra hinanden og er bundet sammen med en bæredygtig mark- og trans-portvej. Denne fornemme rygrad/akse i det samlede anlæg er beplantet med lindetræer på begge sider af vejen.

Markvejen og allébeplantningen er etableret i begyndelsen af 1990-erne, og allerede nu er træerne karaktergivende og dermed helhedsskabende i landskabsbilledet.